U nás STK + EK už od 72 EUR

Naše služby

Technické a emisné kontroly, emisné kontroly LPG

LEHOTY KONTROL

Kontrola Technického Stavu

 • Kategórie L3eA1, L4eA1, L6eA1 (do 125cm3), O2 a R2 v lehote 4 roky po prvom prihlásení do evidencie a potom každé 4 roky
 • Kategórie L3eA2, L3eA3, L4eA2, L4eA3, L5e, L6e, L7e, M1, N1, O2 v lehote 4 roky po prvom prihlásení do evidencie a potom každé 2 roky
 • Kategórie M2, N2, N3, O3 a O4 v lehote 1 rok po prvom prihlásení do evidencie a potom každý rok
 • Kategórie M3 v lehote 1 rok po prvom prihlásení do evidencie a potom každý rok, po 8 rokoch od prvého prihlásenia do evidencie každých 6 mesiacov
 • Kategórie M a N používané na zdravotnícku záchrannú službu alebo banskú záchrannú službu, ak ide o vozidlá s právom prednostnej jazdy; sanitné vozidlá, vozidlá používané na poruchovú službu plynárenských zariadení a vozidlá používané na taxislužbu v lehote 1 rok po prvom prihlásení do evidencie a potom každý rok
 • Kategórie T,R3 a R4 v lehote 4 roky po prvom prihlásení do evidencie a potom každé 2 roky
 • Kategórie L1e až L7e, M1 až M3, N1 až N3 aT1 až T5 používané v autoškole ako výcvikové vozidlo v lehote 1 rok po prvom prihlásení do evidencie a potom každý rok

V súčasnosti nepodliehajú technickým kontrolám vozidlá kategórie L1 (motocykle do 50 ccm a do 45 km/h) - ak nemajú EČV.

Kontrola Emisií

 • Kategórie M1 a N1 so zážihovým motorom so zdokonaleným emisným systémom v lehote štyroch rokov po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v dvojročných lehotách.
 • Kategórie M1 a N1 so vznetovým motorom v lehote štyroch rokov po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v dvojročných lehotách.
 • Kategórie M2, M3, M2 a M3 v lehote jedného roka po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v jednoročných lehotách.
 • Kategórie M a N používané na zdravotnícku záchrannú službu, banskú záchrannú službu a poruchovú službu plynárenských zariadení a vozidlo používané na taxislužbu v lehote jedného roka po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v jednoročných lehotách.
 • Kategórie T v lehote štyroch rokov po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v dvojročných lehotách.
 • Kategórie M, N a T používané v autoškole ako výcvikové vozidlo v lehote jedného roka po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v jednoročných lehotách.
 • Kategórie M1 a N1 so zážihovým motorom s nezdokonaleným emisným systémom v lehote jedného roka po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom v jednoročných lehotách.
 • Kategórie M1 a N1 so zážihovým motorom so zdokonaleným emisným systémom s alternativnym pohonom benzín plyn v lehote štyroch rokov po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v dvojročných lehotách.

V súčasnosti nepodliehajú emisním kontrolám vozidlá kategórie M1 mazané zmesou paliva a mazacieho oleja (dvojtakty) a kategórie L.

Príprava vozidla na TK

Prinášame vám zopár rád, ako si môžete svoje vozidlo sami skontrolovať a aké doklady si zobrať, aby ste boli lepšie pripravení na technickú kontrolu.

Doklady

Pri pravidelnej technickej kontrole originál osvedčenia o evidencii časť II („papierový“ doklad formátu A4 vydávaný od 1. júna 2010), alebo, ak ide o doklady vydané k vozidlu v období od 1. marca 2005 do 1. júna 2010, potom osvedčenie o evidencii („papierový“ doklad formátu A4), alebo, ak ide o doklady vydané k vozidlu pred 1. marcom 2005, potom technický preukaz vozidla, ak bol doklad podľa prvého bodu zadržaný políciou, potom namiesto neho jeho aktuálnu kópiu spolu s potvrdením o jeho zadržaní vydaným útvarom Policajného zboru,

protokol o montáži plynového zariadenia, ak ide o vozidlo s pohonom LPG alebo CNG, ktoré týmto zariadením nebolo vybavené od výrobcu (zariadenie bolo namontované dodatočne)a jeho montáž bola vykonaná v Slovenskej republike), pri opakovanej technickej kontrole k technickej kontrole pravidelnej okrem vyššie uvedených dokladov je vhodné predložiť aj protokol z predchádzajúcej kontroly vozidla

Každé vozidlo musí mať čitateľné evidenčné číslo vozidla, výrobné číslo (VIN) a výrobný štítok

Povinná výbava

pre vozidlá kategórií L3e, L4e, L5e a L7e – lekárnička (určená pre tieto kategórie vozidiel).

pre vozidlá kategórií M1 a N1 – lekárnička (určená pre kategórie vozidiel M1, N, T, C a Ps), bezpečnostný reflexný odev (napr. vesta, overal, nohavice, bunda alebo pláštenka), homologizovaný výstražný trojuholník, príručný zdvihák s dostatočnou nosnosťou na zdvihnutie ktorejkoľvek nápravy plno zaťaženého vozidla, kľúč na matice alebo skrutky kolies a náhradné koleso s diskom a pneumatikou. Ak má vozidlo pneumatiky umožňujúce dočasné použitie po defekte s indikáciou defektu alebo má prostriedky pre bezdemontážnu opravu defektu, prípadne ide o špeciálne vozidlo premávajúce len v dosahu servisných služieb prevádzkovateľa, potom nemusí mať náhradné koleso, zdvihák ani kľúč. Ak ide o vozidlo, ktoré sa používa na zdravotnícku záchrannú službu, banskú záchrannú službu alebo poruchovú službu plynárenských zariadení, potom musí mať aj jeden alebo viac hasiacich prístrojov s celkovou hmotnosťou náplne aspoň 1,3 kg.

pre vozidlá kategórií N2 a N3 – lekárnička (určená pre kategórie vozidiel M1, N, T, C a Ps), bezpečnostný reflexný odev (napr. vesta, overal, nohavice, bunda alebo pláštenka), homologizovaný výstražný trojuholník, hasiaci prístroj (jeden alebo viac, s celkovou hmotnosťou náplní aspoň 6 kg), zakladacie kliny (pre dvojnápravové vozidlo najmenej jeden, viacnápravové aspoň dva), príručný zdvihák s dostatočnou nosnosťou na zdvihnutie ktorejkoľvek nápravy plno zaťaženého vozidla, kľúč na matice alebo skrutky kolies a náhradné koleso s diskom a pneumatikou. Ak má vozidlo pneumatiky umožňujúce dočasné použitie po defekte s indikáciou defektu alebo má prostriedky pre bezdemontážnu opravu defektu alebo zmluvným vzťahom zabezpečenú nepretržitú možnosť opravy poškodenej pneumatiky v celej SR, prípadne ide o špeciálne vozidlo premávajúce len v dosahu servisných služieb prevádzkovateľa, potom nemusí mať náhradné koleso, zdvihák ani kľúč. Súprava vozidiel môže mať spoločné náhradné koleso, ak má predpísané rovnaké rozmery pneumatík a vyhotovenie kolies.

Vozidlá kategórie N3 navyše musia mať v čase od 15. novembra do 31. marca protisklzové reťaze vhodné na použitie aspoň najednej hnacej náprave.

pre vozidlá kategórií M2 a M3 – lekárnička (určená pre tieto kategórie vozidiel - do 22miest na sedenie jedna, nad 22 miest dve), bezpečnostný reflexný odev (napr. vesta, overal, nohavice, bunda alebo pláštenka), homologizovaný výstražný trojuholník, hasiaci prístroj (jeden alebo viac, s celkovou hmotnosťou náplní aspoň 6 kg, ak ide o autobus do 22 miest na sedenie, alebo 12 kg, ak ide o autobus nad 22 miest), zakladacie kliny (pre dvojnápravové vozidlo najmenej jeden, viacnápravové aspoň dva), príručný zdvihák s dostatočnou nosnosťou na zdvihnutie ktorejkoľvek nápravy plno zaťaženého vozidla, kľúč na matice alebo skrutky kolies a náhradné koleso s diskom a pneumatikou. Ak má vozidlo pneumatiky umožňujúce dočasné použitie po defekte s indikáciou defektu alebo má prostriedky pre bezdemontážnu opravu defektu alebo zmluvným vzťahom zabezpečenú nepretržitú možnosť opravy poškodenej pneumatiky v celej SR, prípadne ide o špeciálne vozidlo premávajúce len v dosahu servisných služieb prevádzkovateľa alebo mestský autobus, potom nemusí mať náhradné koleso, zdvihák ani kľúč.

pre vozidlá kategórie T, C a Ps – lekárnička (určená pre kategórie vozidiel M1, N, T, C a Ps), bezpečnostný reflexný odev (napr. vesta, overal, nohavice, bunda alebo pláštenka), homologizovaný výstražný trojuholník, hasiaci prístroj - jeden alebo viac, s celkovou hmotnosťou náplní aspoň 6 kg (okrem vozidiel kategórie P s odvodených od štvorkoliek kategórie L7e)a zakladací klin (okrem vozidiel kategórie C).

pre vozidlá kategórie O2, O3, O4, Rb2, Rb3a Rb4 – zakladacie kliny (najmenej jeden, prípojné vozidlá s troma a viacerými nápravami, návesy a jednonápravové prívesy dva) a náhradné koleso s diskom a pneumatikou. Súprava môže mať spoločné náhradné koleso, ak má predpísané rovnaké rozmery pneumatík a vyhotovenie kolies.

Pneumatiky

minimálna hĺbka dezénu je 1,6 mm, skontrolujte si, či sú pneumatiky v súlade s údajmi uvedenými v osvedčení o evidencii vozidla v poriadku (aj rezerva) – bez poškodení

Prevádzkové kvapaliny

Na vozidle nesmie dochádzať k zjavnému úniku ktorejkoľvek prevádzkovej kvapaliny (voda, palivo, olej, brzdová kvapalina, kvapalina do ostrekovačov)

Sklá

Zasklievanie vozidla musí byť celistvé, na čelnom skle nesmú byť praskliny s priemerom väčším ako 20 mm

Na čelnom skle, ani na predných bočných oknách nesmú byť tieniace fólie

brzdy

Brzdy

Účinnosť a súmernosť bŕzd si amatérskym spôsobom neskontrolujete, môžete si skontrolovať účinnosť parkovacej (ručnej) brzdy v stúpaní, skontrolujte si hladinu brzdovej kvapaliny

Osvetlenie

Všetky svetlá na vozidle musia byť funkčné, funkčné musí byť aj manuálne alebo automatické nastavovanie výšky svetiel

Klaksón

Skontrolujte si funkčnosť zvukového a svetelného výstražného znamenia

Čisté vozidlo

Vozidlo má byť umyté a vyčistené

Cenník

Za výkon kontrol technického stavu motorových a ich prípojných vozidiel

I. Pravidelné, opakované a zvláštne KTS v plnom rozsahu

Cena bez DPH v EUR DPH v EUR Spolu v EUR
1. Jednostopové motorové vozidlá, trojkolesové, štvorkolesové / L1, L2,L3 20,83 4,17 25,00
2. Osobné, dodávkové, nákladné do 3,5t / M1, N1, L4, L5 27,50 5,50 33,00
3. Osobné, dodávkové, nákladné do 3,5t s pohonom na plyn / M1, N1, L4, L5 32,50 6,50 39,00
4. Nákladné, autobusy, ťahače / M2, M3, N2, N3 45,00 9,00 54,00
5. Nákladné, autobusy, ťahače s pohonom na plyn / M2, M3, N2, N3 53,33 10,66 64,00
6. Traktory / T 32,50 6,50 39,00
7. Prípojné vozidlá do 750kg / O1, OT1 15,83 3,16 19,00
8. Prípojné vozidlá nad 750kg / O2, O3, O4, R2a, R3a, R4a 28,33 5,66 34,00

II. Opakované a zvláštne KTS v čiastočnom rozsahu

1. Osobné, nákladné v bodoch: I1 až I3 a prívesy I7 v prípade, že pravidelná kontrola vozidla bola vykonaná na našom pracovisku 12,50 2,50 15,00
2. Osobné, nákladné v bodoch: I1 až I3 a prívesy I7 v prípade, že pravidelná kontrola vozidla nebola vykonaná na našom pracovisku 16,67 3,33 20,00
3 Nákladné autobusy, traktory v bodoch: I4, I5, I6 a prívesy I8 v prípade, že pravidelná kontrola vozidla bola vykonaná na našom pracovisku 20,83 4,17 25,00
4 Nákladné autobusy, traktory v bodoch: I4, I5, I6 a prívesy I8 v prípade, že pravidelná kontrola vozidla nebola vykonaná na našom pracovisku 29,17 5,83 35,00

III. Administratívne KTS

Všetky kategórie 8,33 1,67 10,00

IV. Súvisiace služby

1. Pridelenie nálepky o vykonaní KTS 2,92 0,58 3,50
2. Pridelenie osvedčenia o vykonani KTS 2,08 0,42 2,50
3. Vystavenie opisu protokolu 4,17 0,83 5,00

Cenník platný od 01. 02. 2020.    MOŽNOSŤ PLATBY KARTOU

Za výkon emisných kontrol motorových vozidiel

V. Pravidelné emisné kontroly v plnom rozsahu

Cena bez DPH v EUR DPH v EUR Spolu v EUR
1. Emisné kontroly benzínový pohon BKAT, NKAT vrátane protokolu 22,50 4,50 27,00
2. Emisné kontroly naftový pohon / M1, N1 vrátane protokolu 22,50 4,50 27,00
3. Emisné kontroly naftový pohon / M2, M3, N2, N3, T vrátane protokolu 32,50 6,50 39,00
4. Emisné kontroly benzínový pohon R KAT / M1, N1 vrátane protokolu 25,00 5,00 30,00
5. Emisné kontroly benzínový pohon R KAT OBD / M1, N1 vrátane protokolu 25,00 5,00 30,00
6. Emisné kontroly naftový pohon N KAT OBD / M1, N1 vrátane protokolu 25,00 5,00 30,00
7. Emisné kontroly benzinový pohon R KAT PLYN / M1, N1 vrátane protokolu 29,16 5,83 35,00
8. Emisné kontroly benzínový pohon R KAT OBD PLYN / M1, N1 vrátane protokolu 29,16 5,83 35,00
9. Emisné kontroly naftový pohon PLYN / M2, M3, N2, N3, T vrátane protokolu 40,83 8,16 49,00

VI. Opakované do 60 dní

1. Osobné, nákladné v bodoch: V1, V2, V4 až V6 vrátane protokolu a v prípade, že pravidelná kontrola vozidla bola vykonaná na našom pracovisku 12,50 2,50 15,00
2. Osobné, nákladné v bodoch: V1, V2, V4 až V6 vrátane protokolu a v prípade, že pravidelná kontrola vozidla nebola vykonaná na našom pracovisku 16,67 3,33 20,00
3. Nákladné, autabusy a traktory v bodoch: V3 vrátane protokolu a v prípade, že pravidelná kontrola vozidla bola vykonaná na našom pracovisku 20,83 4,17 25,00
4. Nákladné, autabusy a traktory v bodoch: V3 vrátane protokolu a v prípade, že pravidelná kontrola vozidla nebola vykonaná na našom pracovisku 25,00 5,00 30,00

VII. Administratívne emisné kontroly

1. Administratívna kontrola 8,33 1,67 10,00

VIII. Súvisiace služby

1. Pridelenie nálepky o vykonaní EK 2,92 0,58 3,50
2. Pridelenie osvecičenia o vykonaní EK 2,08 0,42 2,50

Cenník platný od 01. 02. 2020.    MOŽNOSŤ PLATBY KARTOU

Certifikat

Naša spoločnosť zaviedla a používa systém manažérstva proti úplatkárstvu v oblasti vykonávania technických a emisných kontrol podľa požiadaviek normy ISO 37001:2016 v zmysle platnej legislatívy s účinnosťou zákona č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V súlade s našou protikorupčnou politikou Vás v prípade spozorovania činností, ktoré budú v rozpore s touto politikou prosíme túto skutočnosť oznámiť na: podnety@apsconsulting.sk

PREVÁDZKOVÁ DOBA

Otváracie hodiny

Pondelok 07:00 15:00
Utorok 07:00 15:00
Streda 07:00 17:30
Štvrtok 07:00 15:00
Piatok 07:00 15:00
Sobota 08:00 12:00
Nedeľa zatvorené  

Príjem vozidiel

Pondelok 07:00 15:00
Utorok 07:00 15:00
Streda 07:00 16:30
Štvrtok 07:00 15:00
Piatok 07:00 15:00
Sobota 08:00 11:00
Nedeľa zatvorené  

Kontakty

Adresa: Lučenská 1053, 990 01 Veľký Krtíš

Tel.: 047 / 38 120 46, mail: objednavky@freus.sk

IČO: 47 067 977, IČ DPH: SK2023717509

Zap. OR OS v BB, Odd. Sro, vl.č.23880/S

Ing. Martin Paumer

paumer@freus.sk
0908 290 611

Ing. Jaromír Žaloudek

zaloudek@freus.sk
0905 256 814

Adresa

FREUS s.r.o.
Lučenská 1053
990 01 Veľký Krtíš
GPS: 48.209817, 19.364479
Tel.: +421 47 / 38 120 46